Members

Professor   Kentaro DoiTUT, Researchmap, Google Scholar

Assoc. Prof. Takashi SuzukiTUT, Researchmap, Personal

Assist. Prof. Tatsunori KishimotoTUT, Researchmap

 

M2 Toi Ando

M2 Hikari Kono

M2 Masaki Kobayashi

M2 Yuma Kondo

M2 Haruka Takao

M2 Tadashi Takagi

M2 Takatoshi Tsuyuki

M2 Mizuki Hamada

M2 Shintaro Miyakuni

 

M1 Kyotaro Aichi

M1 Daiki Okada

M1 Ryota Kaginushi

M1 Hiroto Sugimoto

M1 Kei Nakamura

M1 Hiroto Miyaji

 

B4 Sojiro Ochi

B4 Itsuki Saito

B4 Mai Sakaiya

B4 Moeto Tsuchimoto

B4 Kazuma Tsuneki

B4 Fuchita Yusei

B4 Hiroto Maki