Members

Professor   Kentaro DoiTUT, Researchmap, Google Scholar

Assoc. Prof. Takashi SuzukiTUT, Researchmap, Personal

Assist. Prof. Tatsunori KishimotoTUT, Researchmap

 

M2 Yuto Araki

M2 Shuri Ando

M2 Shuru Kakishima

M2 Kunitaro Saito

M2 Kosuke Shirai

M2 Koki Yumito

M2 Kenta Rokkasho

 

M1 Toi Ando

M1 Hikari Kono

M1 Masaki Kobayashi

M1 Yuma Kondo

M1 Haruka Takao

M1 Tadashi Takagi

M1 Takatoshi Tsuyuki

M1 Mizuki Hamada

M1 Shintaro Miyakuni

 

B4 Kyotaro Aichi

B4 Daiki Okada

B4 Ryota Kaginushi

B4 Hiroto Sugimoto

B4 Kei Nakamura

B4 Keisuke Nizawa

B4 Nobuhiro Masaki

B4 Hiroto Miyaji

 

B3 Sojiro Ochi